logo

GİZLİLİK POLİTİKASI

Meslektaş

GİZLİLİK POLİTİKASI

1.GİRİŞ

EKSADA Dış Tic. Dan. Ve Yaz. A.Ş (Bundan böyle kısaca “EKSADA” veya “Şirket"" olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve paylaşımını ne kadar önemsediğinizin farkındayız. İşbu Gizlilik Politikası Meslektas.com.tr tarafından hangi verilerinizin nasıl toplandığı işlendiğini açıklamayı amaçlamaktadır.

İlgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için EKSADA tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesinde EKSADA ‘ nın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin özet açıklamalarda bulunulacaktır: Eğer Gizlilik ve KVKK politikamızın ayrıntılı ( tüm teknik ve idari tedbirlerin şekli ve yönetimi) incelemek isterseniz lütfen bağlantıya tıklayınız.

2.HANGİ VERİLERİ İŞLİYORUZ ?

Meslektas.com.tr sağladığı hizmetleri geliştirmek için bazı kişisel ve ticari verileri, hizmetin doğası gereği işlemektedir

İşlediğimiz kişisel veriler şu şekilde sıralanabilir ;

 • Üyelik aşamasında üye tarafından sunulan veriler;

 • Platformun kullanımı ile toplanan veriler

 • Kişisel veri sayılmayan ancak ticari değeri bulunan veriler

 • Çerezler ve çerez yönetimi; EKSADA, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Lütfen bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Çerez Politikamızı ziyaret edin.

3.HANGİ AMAÇLARLA BU VERİLERİ İŞLİYORUZ ?

 • Üyelik sözleşmenin ifasının sağlanması,

 • Üyelerle kurulan finansal ilişkinin takibi ve muhasebe işlemleri

 • Sizlere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir hale gelmesi,

 • Müşteri hizmetleri yönetimi

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,

 • Talep ve şikâyet yönetimi,

 • Şirketin hukuk işlerinin icrası/takibi,

 • Yerel ve global prosedürlerinin ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞIYOR MUYUZ ?

Meslektas.com.tr kişisel ve ticari verilerinizi 3. Kişilerle ticari amaçlı olarak paylaşmaz. Yalnızca aşağıda sıralanan gruplarla belirlenen amaçlarla ve verilerinizin güvenliğinin sağlanacağı teminatı ile paylaşım yapılır.

Şirket çalışanları, Şirketin hizmet aldığı iş ortakları ve yasal zorunluluklar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNUYOR ?

EKSADA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. EKSADA aynı zamanda Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek ve Muhafazasını Sağlamak Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler de almaktadır.

EKSADA, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulamalar doğrultusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri düzenli olarak takip etmekte ve bu doğrultuda geliştirmeler yapmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİM HAKKINDA HANGİ TALEPLERİ, NASIL İLETEBİLİRİM ?

EKSADA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak EKSADA’ya iletmeleri durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e olarak iletebileceklerdir:

 1. www.meslektas.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile formda bildirilen adrese iletilmesi,

 2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca EKSADA’ya daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderilmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurulara Verilecek Cevaplar

EKSADA’ ya yalnızca Şirket’in Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, Şirket’in doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Şirket’e değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini EKSADA’ ya iletmesi durumunda EKSADA, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzun niteliğine göre, talebinize flash bellek gibi kayıt ortamları aracılığıyla cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler

EKSADA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirket, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

EKSADA, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

EKSADA Dış Tic. Dan. Ve Yaz. A.Ş

Meslektaş Nedir?

Meslektaş Yapı ve İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların ticari faaliyetlerini daha iyi sürdürebilmeleri için hazırlanmış bir dijital platformdur. Meslektaş sektördeki tüm paydaşlarının kalkınmasını hedefler, sunduğu dijital çözümler ile tüm üyelerine değer katar.

İLETİŞİM

EKSADA Dış Tic. Dan. ve Yaz. A.Ş.IBAN : TR51 0006 2000 3330 0006 2903 34Esentepe Mah. Akademiyolu Sk. No:10 d/205Serdivan / SAKARYATel: 0530 717 43 54iletisim@meslektas.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.
Powered by rihef & ilanlab.